2 เมษายน 2562 ผู้ว่าฯ แม่ฮ่องสอน แจ้งให้ทุกหน่วยงานปฏิบัติการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน อย่างเต็มกำลัง ตามข้อสั่งการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

ที่มา: http://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG190402082921347

ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เปิดเผยว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ได้แจ้งว่านายกรัฐมนตรีมีความห่วงใยต่อสถานการณ์ฝุ่นละอองและสุขภาพอนามัยของประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ หลังได้รับรายงานว่ามีปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กเกินค่ามาตรฐานในระดับสูง ซึ่งสาเหตุสําคัญเกิดจากไฟป่าซึ่งเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ และการเผาของประชาชนในพื้นที่ รวมถึงการเผาจากชายแดนข้างเคียง โดยเน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานบูรณาการร่วมกันในการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ ทั้งนี้เพื่อให้การแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จึงให้จังหวัดดําเนินการดังนี้ ให้แบ่งพื้นที่พร้อมทั้งมอบหมายหน่วยงานรับผิดชอบให้ชัดเจน ทั้งพื้นที่ป่าไม้ พื้นที่เกษตรกรรม พื้นที่ชุมชน พื้นที่ริมทาง และให้ติดตามผลการปฏิบัติในการแก้ไขปัญหาอย่างใกล้ชิด ให้ควบคุมการเผาในพื้นที่จังหวัดอย่างเข้มข้น จริงจัง โดยใช้มาตรการทางกฎหมายห้ามเผาอย่างเด็ดขาด และกําหนดระยะเวลาการปฏิบัติในการควบคุมการเผาให้สอดคล้องกับสภาพความรุนแรงของปัญหา รวมทั้งส่งเสริมการจัดการเศษวัสดุทางการเกษตรเพื่อนําไปใช้ประโยชน์แทนการเผาอย่างเป็นรูปธรรม เช่น การไถกลบตอซังขณะที่มีความชื้น การทําปุ๋ยหมัก การทําอาการสัตว์ เป็นต้น ให้ใช้ข้อมูลตําแหน่งจุดความร้อน (Hotspot) จากดาวเทียมเพื่อวางแผนการปฏิบัติการที่ถูกต้องและแม่นยํา ระดมสรรพกําลัง เครื่องจักรกลจากทุกหน่วยงาน ประชาชน และเชิญชวนจิตอาสา เพื่อช่วยในการป้องกันแก้ไขปัญหา อาทิเช่น การดับไฟ การฉีดพ่นละอองน้ำเพื่อลดปริมาณฝุ่นละอองในอากาศ พร้อมทั้งลดแหล่งกําเนิดฝุ่นละอองอื่น  เช่น ยานพาหนะที่ก่อให้เกิดควันดํา เป็นต้น ให้ดูแลผลกระทบที่เกิดกับประชาชน โดยการแจกหน้ากากอนามัยให้กับประชาชน การแนะนําข้อปฏิบัติในการป้องกันตนเองจากฝุ่นละออง และจัดเตรียมพื้นที่ปลอดภัยไว้บริการประชาชน เป็นต้น และสร้างการรับรู้ให้กับประชาชน เครือข่ายอาสาสมัครและจิตอาสา ได้ทราบแนวทางการแก้ไข ปัญหาของจังหวัดอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะความจําเป็นในการควบคุมการเผา และการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด เพื่อไม่ให้เกิดเงื่อนไขความขัดแย้ง โดยจังหวัดแม่ฮ่องสอนให้ทุกอำเภอปฏิบัติงานอย่างเข้มขั้นตลอด 24 ชั่วโมง และตั้งสินบนนำจับให้กับผู้ที่แจ้งเบาะแสสู่การนำจับกุมผู้ลักลอบเผาป่ารายละ 5,000 บาท ซึ่งสามารถแจ้งได้ที่ศูนย์ War Room ไฟป่าและหมอกควันฯ หมายเลขโทรศัพท์ 0-5361-1995